รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2564

ผู้เข้าชม : 46527
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) จาก วันที่ 26 กรกฎาคม 2564ไปเปิดเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2564ตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 43/2564โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ดังนี้วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2564 นักเรียนทุกคนเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online)วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 งดเรียนออนไลน์ (เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10)วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 นักเรียนทุกคนเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ขอความกรุณานักเรียนและผู้ปกครองไม่เดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ตและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.6 ทุกท่าน วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ทางโรงเรียนมีกำหนดการมอบเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ให้กับนักเรียน ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนในความปกครองของท่านนำใบเสร็จมารับเงินได้ที่ห้องธุรการและห้องการเงิน อาคารดูไบ 2 ชั้น 1 ยกเว้นระดับชั้นอนุบาล 1-3 ให้ติดต่อขอรับเงินอุดหนุนได้ที่สหกรณ์โรงเรียน