คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำสั่ง สพฐ.921-2561 -ยกเลิก มฐ.และตชว.เทคโนโลยีของสาระการงานฯ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำสั่ง สพฐ.922-2561-การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรฯ 2551

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การดำเนินการใช้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2566