ประวัติโรงเรียน


เนื่องจากชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทั้งด้านวิชาสามัญเเละศาสนา ทั้งนี้ เพื่อที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพเเละความรักทางศาสนาก็จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ประพฤติเเต่ความดี มีศีลธรรมประจำใจ เป็นมุสลิมที่ดีอยู่ในกรอบศาสนาอิสลาม มีความเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติศาสนกิจเเละพัฒนาสังคมในโอกาสต่อไป เเต่ในจังหวัดภูเก็ตเเละจังหวัดใกล้เคียง ไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งภาคสามัญเเละศาสนา ต้องส่งไปเรียนในสามจังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีปัญหาเเละอุปสรรคหลายประการ อยู่้ห่างไกลต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก การเรียนก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากใช้ภาษาต่างกัน กล่าวคือ ในสามจังหวัดภาคใต้ใช้ภาษาพื้นเมือง (มาลายู)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต มีความต้องการที่จะจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา เรียกว่า มูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ต ได้รับการจำทะเบียนตามเลขที่ 88/2518 ทำการเปิดสอนทั้งภาควิชาสามัญเเละศาสนาควบคู่กันไป โดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ นับว่าเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ. ที่ชาวมุสลิมจังหวัดภูเก็ต ได้โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งภาคสามัญเเละศาสนาควบคู่กันไป ชื่อว่า โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ตั้งอยู่ ณ ตำบลเกาะเเก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในบริเวณเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งเเต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ซึงมูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ตควบคุมดูเเลกิจการของโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตเเทนชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต