คติพจน์โรงเรียน

คติพจน์โรงเรียน

วิชา ชูเชิด ก่อเกิด คุณธรรม
วิชา ชูเชิด หมายถึง ความรู้เป็นสิ่งที่พึงยกย่องให้ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ หมายมั่นให้หมั่นเรียนอยู่เสมอ
ก่อ เกิด คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่ปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจ เพื่อจะได้ใช้ความรู้ในทางที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตนเองเเละสังคม