วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสาสารถ มีทักษะพื้นฐานทางภาษาอาหรับ มีความรู้ เลื่อมใส ศรัทธาศาสนาอิสลาม สามารถนำไปปฏิบัติศาสนนกิจในชวิตประจำวัน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ มีทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาสตร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์เเละมุ่งเน้นให้ผู้เรียนที
กริยามารยาท
ที่ดีงาม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานเเละสิ่งเเวดล้อม