คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา

1. นายยุโสบ หยั่งทะเล ผู้อำนวยการ ประธาน
2. นางวาสนา คนึงการ รองผู้อำนวยการ รองประธาน
3. นางสุนีย์ วงษ์นา หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย รองประธาน
4. นางสุภารัตน์ พิบาลฆ่าสัตว์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
5. นายสุบัตร์ พิบาลฆ่าสัตว์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
6. นางพรทิพย์ ชุมศรี หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม กรรมการ
7. นายอุดม วงษ์นา หัวหน้ากลุ่มสาระสุข-พลศึกษา กรรมการ
8. นายอนันต์ ห่วงผล หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะฯ กรรมการ
9. นายอรุณ สมสมัย หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ กรรมการ
10. นางสาวสุชาดา ปะหนัน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ
11. นางสาวสุนันทา นาวีว่อง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ
12. นายชัยวัฒน์ ทองหล่อ หัวหน้างานวิชาการ/แนะแนว กรรมการและเลขานุการ