กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอรุณ สมสมัย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวาสนา คนึงการ นายมูฮำหมัด สามะ นายมูฮำหมัด สามะ นายมูฮำหมัด สามะ